AKINO, Kagetsu, Kobayashi, and Kato put on a show!