Featuring Kana, Io Shirai, Mio Shirai, and Hikaru Shida!